บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแบบเสมือน (CUNET VPN service)

เป็นบริการที่ทำให้ ผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย, การเข้าถึง File Sharing, การเข้าถึง Print Server, หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย


โปรแกรม

โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client (for Windows)

Windows 8.1 32-bit ,64-bit
Windows 8 32-bit ,64-bit

Windows 7 32-bit ,64-bit
Windows vista 32-bit ,64-bit
Windows XP Service Pack 3 (SP3) 32-bit ,64-bit

โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client (for Mac)

Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7 (Lion)
Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9 (Mavericks)

โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client (for Mac)

Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9 (Mavericks)
Mac OS X 10.10 (Yosemite)


คู่มือเอกสาร